Prachtweek  foor 170 deelnimmers  Bildtse Cup 2009  


Onder ideale weersomstannigheden binne de  ôflopen week  de tinniswedstriden  op de Bildtse tinnisbanen houwen.  De deelname waar weer overweldigend, 170 speulers danen d’ran met. En at d’r dan ok nag goenens binne, die’t ín  2  kategoriën metdoen, dan worre 
d’r soa’n week heel wat pertijen speuld.  Op ‘e Pyp in Ouwe-Syl hong al ’n dâg of wat ’n spandoek met de tekst “Saterdeg 4 juli finalewedstriden Bildtse Cup”. Dut waar om ’t peblyk werm te maken en dat binne se worren, want ’t waar die dâg ’n drokte fan belang . Bij de tinnisbanen konnen je noflik sitte,  d’r waar ’n mooie tribúnne boud met sels “VIPplakken”.
Ok de tinnisers worden goed fersorgd,  koud drinken ston foor hur klaar naast de baan, dan konnen se op ‘e tiid de fochthúshouwing op pail houwe. ’t Peblyk worde trakteerd  op lekkere, ripe eerdbaaien en Bertus Dijkstra het (as ’n echte papparazzi) de hele dâg  om de banen hine skarreld  om mooie  “aksy”kikys te maken. Die kikys kin men werom fine en ok
bestelle  op de site van www.ouwe-syl.nl.   De priiswinners binne as folgt:

Mânly inkel A

Stefan  v.d. Hoek, de erfaren speuler, most ’t opnimme teugen ’t anstormend talint Jesse Offringa . Jesse pakte brutaalweg de eerste set met 6-3, dat waar Stefan syn eer te na, hij gooide syn erfaring in ‘e striid, hij won de tweede set met 6-1. In de darde set spande ’t d’rom, maar útaindlik trok  Stefan an ’t langste eand en won met 7-5. Maar Jesse hoeft niet te wanhopen, foor him lait nag ’n mooie toekomst in ’t ferskiet, at hij soa deurgaat, wort hij fast nag wel ’s kampioen. De striid om drie en fier gong tussen Geert Hoekstra (hij durt ’t as een fan de wainigen op te nimmen teugen de jongeren) en Siem Willem van Steinvoorn. Dat had Geert in ‘e macht, want hij won met 6-1 en 6-0.
 De útslag fan de mânly inkel A is dermet:
1e priis:   Stefan van der Hoek  -   Bildts kampioen 2009
2e priis:   Jesse Offringa
3e priis:   Geert Hoekstra 
4e priis:   Siem Willem van Steinvoorn


Mânly inkel B

Hier satten allegaar nije, jonge tinnisers in de prizen. De finale gong tussen Hessel Hoogterp en Joeke J. Triemstra. Joeke wou graag avesere, want hij most (hoe kin ’t ok âns at je Triemstra hite) nag fort te kaatsen, ston as 81e op ‘e list, dus kon-y eerst nag wel efys de finale fan ’t tinnisen speule. Meskyn speulde dut him wat parten, hij wou flug skore, maar dat wist Hessel goed op te vangen, hij speulde fast,  haalde heel feul ballen en pakte de wînst met setstanden 6-4 en 6-2. Om ’t darde en fierde plak gong ’t tussen Jan Wiebe v.d. Weg en Gulian Kick. Die baide jonges waren an nander waagd, de útslag worde 4-6, 7-6 en 6-4 foor Gulian. Deuze fier nije priiswinners binne ’n fersterking foor de tinnisklup, se binne sportyf insteld en kinne ‘t, as se wille, nag feer skoppe in deuze sport. Derom fooral deurgaan jonges! 
De útslag fan de mânly B is dermet:
1e priis:   Hessel Hoogterp – Bildts kampioen 2009
2e priis    Joeke J. Triemstra
3e priis:   Gulian Kick
4e priis:   Jan Wiebe van der Weg  

Frôly Dubbel A

Hier kwammen wij de bekinde namen teugen. In de finale stonnen  de winners fan 2008  Wiebina Hoekstra/ Roelie Hoekstra teugen de winners fan 2007  
Linda van Tuinen/ Jenny Meijer. Dut kon wel ‘s ’n spannende wedstriid worre, want alle
fier frôly hewwe gyn swakke punten in hur spel en dan is ’t maar krekt welke kant rôlt ’t út. Deuze keer waar dat die fan  de baide frôly Hoekstra, sij waren krekt wat faster en pakten de wînst met  6-3 en 6-4.
’t Darde en fierde plak gong tussen Klasien Faber/Jannie Schaaf en Marjan Koopmans/Elles Drost. Klasien speulde foor ’t eerst in de A-poel en het hur geweldig staande houwen. Met de erfaring fan Jannie naast hur op ‘e baan het sij hur knap weerd. Maar de feegbâlen fan Elles en Marjan waren foor Klasien en Jannie  tefeul fan ’t goeie. Marjan en Elles  wonnen dan ok met 6-3 en 6-2.
De útslag frôly Dubbel A is dermet:
1e priis:   Roelie Hoekstra/Wiebina Hoekstra – Bildts kampioen 2009
2e priis:   Jenny Meijer/Linda van Tuinen
3e priis:   Marjan Koopmans/Elles Drost
4e priis :  Klasien Faber/Jannie Schaaf  

Frôly Dubbel B

In deuze poel breke de nije talinten  deur. Olga Kolkman/Tea Kingma nammen ’t in de finale op teugen Rijke v.d. Knokke/Ingrid de Haan. Deuze frôly hadden al menig erfaren koppel fersloegen en gongen nou foor de hoogste eer. Die waar dut jaar foor Olga/Tea, sij wonnen de finale met 6-1 en 6-4. Dus toekem jaar in de A-poel speule  frôly!
De striid om drie en fier gong tussen de welbekinde speulers Ilse van Dijk/Clara Meenderink  en Hendrika Beimers/Trijneke Stuyt. Sij kinne nander goed maakten d’r ’n mooie pertij fan, die’t met 6-3 en 6-4 wonnen worde deur  Hendrika/Trijneke. 
De útslag frôly Dubbel B is dermet:
1e priis:  Olga Kolkman/Tea Kingma  -  Bildts kampioen 2009  
2e priis:  Rijke v.d. Knokke/Ingrid de Haan
3e priis:  Hendrika Beimers/Trijneke Stuyt
4e priis:  Ilse van Dijk/ Clara Meenderink

Mânly Dubbel A

Deuze lêste fier koppels komme allegaar út St.-Anne en slaan faak ’n baltsy metnander. Al weunt Erik Bronger nou in St.-Jabik, hij soekt syn ouwe tinnismaten wel weer op. Al is de een meskien krekt wat sterker as de ânder, ’t ferskil is klain , dat levert meestal spannende wedstriden op. Fan de finale ferwachtten wij dan ok ’n driesetter, maar soafeer kwam ’t niet. Boudewijn Brakelé/Harrie Wadman nammen ’t op teugen Hans Bootsma/Erik Bronger.  De “semi-profs” houden ’t skorebôrd  niet altiten soa goed bij, dus  dan wist ’t peblyk niet hoe de stand waar. Sijsels gelukkig wel en met 6-3 en 6-4 pakten Boudewijn /Harrie  de eerste priis. Stefan v.d. Hoek/Sierk Schreuder mosten om ’t drarde en fierde plak stride teugen Theo Timmermans/Jan Wiersma. De eerste set kon alle kanten út, maar waar met 7-5  ’n prooi foor Stefan/Sierk. Ok in de tweede gâven se de pertij niet meer út hannen en wonnen met 6-3. Jan Wiersma waar niet helendal tefreden met twee keer ’n fierde priis (ok in de miks aindigde hij op ’t fierde plak), dus sil hij nag wel meer trene, om toekem jaar toe te slaan. 
De útslag fan de mânly Dubbel A is dermet:
1e priis:  Boudewijn Brakelé/Harrie Wadman  -  Bildts kampioen 2009
2e priis:  Hans Bootsma/Erik Bronger
3e priis:  Stefan v.d. Hoek/Sierk Schreuder
4e priis:  Theo Timmermans/Jan Wiersma

Mânly Dubbel B

’n Leuke poel, wer’t jong en “oud” fertunwoordigd waren. Om drie en fier streden Raymond Kick en syn seun Gulian teugen Sikke de Groot/Jaap Jansma. Jaap en Sikke hadden al ’n drege driesetter speuld teugen de latere winners en mosten deselde avend weer an é bak. En dan hout ’t fansels ’n keer op. Se hewwe streden foor wat se wirg waren, maar de pertij worde deur de Kickmannen wonnen met 6-1 en 6-4. In de finale waar ’t St.-Jabik teugen St.-Anne. Martijn Bokma/Heine Jan de Graaf  pakten de eerste set soamaar teugen Theo Palma/Joris Kolkman. Maar Theo (’n roerig mântsy op ‘e baan) en Joris hadden dat al faker metmaakt in dut toernooi, sij gâven gyn beliis en wonnen de tweede met 6-3. Dan mot alles út ‘e kast, de darde set worde tiebreak en die worde krekt wonnen met 7-5 deur Theo/Joris.
De útslag fan de  mânly Dubbel B is dermet:
1e priis:  Theo Palma/Joris Kolkman – Bildts kampioen 2009  
2e priis:  Martijn Bokma/Heine Jan de Graaf
3e priis:  Raymond Kick/Gulian Kick
4e priis:  Sikke de Groot/Jaap Jansma   Miks Dubbel 60+

In de miks speule man/frou as koppel, wat in ’t Bildtse Cup toernooi och soa geliefd is. De senioren hewwe sont 2007 hur aigen  kategory, wer’t sij wiis met binne.
In de finale stonnen de kampioenen fan fleden jaar Douwe en Gea de Boer teugenover Marten Kuik/Bouky van der Meer. Ondanks Douwe syn sere erm begon ’t echtpaar de Boer foortfarend en ston in ’n mum fan tiid met 4-0 foor. Dat fonnen Marten/Bouky dos wat al te gortig, sij haalden in en doe most d’r  ’n tiebreak (of soa at Marten saait toutsytrekkerij) an te pas komme om út te maken wie’t de eerste set winne sou. Dat worde ’n spannende angelegenhyd, maar met 10-8 pakten Marten/Bouky die. Dan dink je siesoa, nou motte sij altiten nag 2 sets speule om te winnen. Soafeer is ’t deuze keer niet kommen, want de tweede set wonnen Marten/Bouky met 6-3.   
Om de darde en fierde priis speulden  Auke en Sjoukje Kuiken teugen Gerard Kooy/Joekje de Vries. Auke en Sjoukje hadden teugen de finalisten in de poel al driesetters speuld en krekt ferloren, dus sij waren licht faforyt. Maar der hadden Gerard en de onfermoeibare Joekje gyn boadskip an, sij gongen d’rfoor. De eerste set worde dos wonnen deur ’t echtpaar Kuiken met 7-5 en ok de tweede trokken sij naar hur toe met 6-3.
Dermet is de útslag Miks Dubbel 60+:
1e priis:  Marten Kuik/Bouky van der Meer – Bildts kampioen 2009 
2e priis:  Douwe de Boer/Gea de Boer
3e priis:  Auke Kuiken/Sjoukje Kuiken
4e priis:  Gerard Kooy/Joekje de Vries 


Miks Dubbel A

Foor de miks pertijen is altiten ’n overweldigende belangstelling. Elk jaar binne d’r weer nije koppels, die’t hur opgeve en dan krije je fansels ok weer heel andere winners. Dut jaar stonnen Theo Timmermans/Selma Bierma in de finale teugenover Tjeerd de Boer/Trienke Vrieswijk, alle fier beste tinnissers. Met feul plesier maakten sij d’r ’n spannende 3-setter fan, die’t útaindlik wonnen worde deur Theo/Selma 
met 4-6, 6-3 en 6-2. Sierk Schreuder/Roelie Hoekstra  speulden om drie en fier teugen  
Jan Wiersma/Dewi Steensma en sij maakten ’t nag feul spannender. Sierk/Roelie kin je op de baan dúdlik hore, maar Jan/Dewi lieten hur niet fan ‘e wiis bringe. D’r most twee keer ‘n “tiebreak” an te pas komme om te winnen. Dan gaat ’t faaks maar om ’n paar punten  en die  waren  in ’t foordeel fan Sierk/Roelie, sij wonnen met 7-6 (tiebreak 8-6) en 7-6 (tiebreak 7-5).
De útslag Miks Bubbel A is dermet:
1e priis:  Theo Timmermans/Selma Bierma  -  Bildts kampioen 2009
2e priis:  Tjeerd de Boer/Trienke Vrieswijk
3e priis:  Sierk Schreuder/Roelie Hoekstra
4e priis:  Jan Wiersma/Dewi Steensma

Miks Dubbel B

Mos Hartman/Renske Beimers  streden om de darde en fierde priis teugen Marcel Tijtsma/Jantina de Vries. De eerste set most beslist worre in ’n tiebreak en dat waar de sensasy fan dut jaar, want hier kwam ’n nij  rekôr  in ‘e boeken, met 16-14 (dat is hest ’n hele set) pakten Mos/Renske de wînst. Na soa’n ontlading het de winner faaks fleugels  en is ’t foor de ferlizer ’n hele toer om de motifasy  fast te houwen en der draait ’t in tennis faak om.
Mos/Renske wonnen de tweede set dan ok met 6-2.  
 De finale  worde hest ’n Sylster angelegenhyd, want drie fan de fier finalisten komme út Ouwe-Syl. Allenig Theun Meijer waar  inhuurd út St.-Anne. Pieter Bak/Wijke de Vries stonnen teugenover Theun Meijer/Nancy van Zuylen. In ’t begin leken ’t d’rop, dat Pieter/Wijke fan de baan speuld worden, sij kwammen ’n heel eand achter. Maar ’t bloed op Ouwe-Syl  krúpt wer’t ’t niet gaan kin, sij kwammen werom  en pakten de tweede set. En doe most dut fiertal ferhuze naar baan I om as lêsten ’t toernooi út te speulen. Dat worde ’n prachtig slot fan deuze dâg, ’t peblyk begon al helendal met te leven en sels de “wave”worde inset.  De fier worden fan alle kanten anmoedigd en stegen boven hursels út.  Aigenlik souwen baide koppels  kampioen worre motte, maar ‘dr kin maar een  de priis winne, dat waren Pieter/Wijke, met de setstanden 1-6, 6-4 en 7-5 ’n waardig slot fan dut toernooi!
De útslag Miks Dubbel B is dermet:
1e priis:  Pieter Bak/Wijke de Vries – Bildts kampioen 2009
2e priis:  Theun Meijer/Nancy van Zuylen
3e priis:  Mos Hartman/Renske Beimers
4e priis:  Marcel Tijtsma/Jantina de Vries.


Alle priiswinners kregen ’n kedobon en ’n sakky Sylster miks met naar huus (op ’n paar na, maar die krije sij nag thúsbesorgd). Met deur ’t mooie weer hewwe peblyk en speulers ’n hele mooie finaledâg had en op ‘e Syl is ’t nag lang onrustig weest.
Wij hope dat ok toekem jaar, at ‘t 20-jarig jubleum fierd wort, weer soafeul mînsen fan de partij binne. 

Bouky van der Meer  


     Wapen Bildt Bildtse Cup 2019