Min weer , maar mooie wedstriden bij BILDTSE CUP 2014

 

’t Bildtse Cup tinnistoernooi sit d’r weer op, de  ôflopen week waar ‘t ’n drokte fan belang op de banen in St.-Anne, St.-Jabik, Minnertsga en Ouwe-Syl. ’t Weer sat niet altiten met, soms begon ’t soamaar te regenen, maar al met al rúggelden de wedstriden mooi deur en konnen  saterdeg de finales  op Ouwe-Syl met  stralend weer en ’n inkel boitsy  allegaar  útspeuld worre.  D’r waar dut jaar ok foor ’t eerst ’ n groep baanfegertsys, die’t bij elke wissel gau  met ’t sleepnet de baan weer prepareerden.

En wat hewwe sij hur best deen.  Komme wij  dat ok in de krant te staan , froegen se.

Jawis, Renske de Vries-Lise Meijer-Mette de Vries-Raymon de Vries-Sven Boomstra-

Niek Boomstra en Jort van Sinderen hite se en se sille in de toekomst  fast nag wel ’s

bij de winners fan de Bildtse Cup fermeld worre.  De deelnimmers binne altyd och soa enthoesjast en ok ’t peblyk liet him, ondanks dat ’t  wel ‘s wat an ‘e kouwe kant waar,  regelmatig sien. Wij kinne dan ok werom sien op ’n slaagd toernooi. 

En wie binne d’r in ‘e prizen fâlen:

 

Mânly inkel A: Om plak drie en fier kon niet speuld worre, want Pascal waar blesseerd raakt en derdeur  had Bas ‘n “walkover” (dat  is de offisjele  benaming hierfoor).

De finale gong tussen Theo Timmermans en Rik Bosma. Rik is nag jong, maar  wel  ’n geweldig talint.  Theo is de erfaren en berekende speuler en had de hele week al best staan te speulen. Hij begon ok goed an deuze finale en won de eerste set met 6-4.

Maar Rik gooide al syn talint en goeie kondisy in ‘e striid, hij had ommers niks te ferlizen,  en dat daan fertútten. Hij sloopte Theo syn krachten en won  de folgende sets met 6-1 en 6-0. Dermet is de eandútslag:

1e priis   Rik Bosma – Minnertsga   Bildts kampioen 2014

2e priis   Theo Timmermans – St.-Anne

3e priis    Bas Schoenmaker – St.-Anne

4e priis    Pascal Kirchhof – St.-Anne

 

 

Frôly Dubbel A: In deuze groep speule allegaar mooie, jonge frôly, die’t och soa goed tinnisse kinne. ’t Bin dan ok faak spannende pertijen. Dat waar seker soa, doe ’t om de darde en fierde priis  de koppels Olga/Thea ’t opnammen teugen Trienke/Emma. ’n Drege 3-setter, die’t  bij 6-6 in de lêste set beslist worre most met ‘n “Tie-break”.  Dan mot  ’t faak ’n bitsy metsitte, want ’t kin dan niks meer lije. Dat sat ’t bij Olga/Thea en met 2-6/6-3 en 7-6 pakten sij  de darde priis. De finale gong tussen de koppels Elles/Nienke en Selma/Dewi.

Fan dut gefecht tussen Stannebuursters en  Stjabuursters worde feul ferwacht, maar dat liep efys âns. Selma en Dewi waren fortenenen goed op dreef, wylst ’t met Elles en Nienke wat moeisem gong.  Dan lope je achter de faiten an en  lukt ’t  gewoan niet.

En bij Selma en Dewi, die ’t hyltyd foor stonnen, lukte ’t sels om onmooglike bâlen te slaan. Sij wonnen dan ok met overmacht: 6-3 en 6-1. De eandútslag is dermet:

1e priis   Selma Bierma/Dewi Steensma – St.-Jabik   Bildts kampioen 2014

2e priis   Elles Drost/Nienke Stap – St.-Anne

3e priis   Olga Kolkman/Thea Buwalda – St.-Anne

4e priiis   Trienke Vrieswijk/Emma Offringa – Minnertsga en St.-Anne

 

 

 

Frôly Dubbel B:  Op frijdegavend streden Eva/Sonja  teugen ’t  routineerde koppel

Ytsje/Wabineke. Die erfaring worde goed benut deur Ytse en Wabineke, want doet se 5-1 achter kwammen in de tweede set (se hadden de eerste al ferloren) setten se hur te skoor en gâven gyn krimp. Se sleepten d’r ’n tiebreak út en wonnen die. Dus kwam ’t an op ’n darde set. Dat waar âns niet soa slim, maar Eva most nag ’n wedstriid speule in de miks-dubbel.  At ’t der fan kwam, wete wij niet, maar de lêste set waar wel gau bekeken, want die worde met 6-0  wonnen deur  Ytsje/Wabineke.

In de finale nammen Evelyne/Janneke ’t op teugen de nijkommers in de Bildtse Cup,

Anneke/Aafke fan Ouwe-Syl.  Sij tinnisse nag niet soa lang, maar hadden hur heel kreas deur de poulewedstriden speuld en doe ok nag fan Ytsy en Wabineke wonnen. Dan kom je in de finale en dat waar foor de Sylster maisys ok nag ’n thúswedstriid. Maar der trokken Evelyne en Janneke hur niks fan an. In de poules hadden sij ok al fan de Sylsters wonnen, dus dat gâf fertrouwen.  Sij waren gewoan te sterk foor Anneke en Aafke.

Maar at je foor de eerste keer metdoen an de Bildtse Cup en fortenenen de tweede priis hale, dan doen je ’t och soa goed, dus wij ferwachte deuze frôly wel faker teugen te kommen. De eandútslag is worren:

1e priis   Evelyne Graafsma/Janneke van der Weg – St.-Jabik  Bildts kampioen 2014

2e priis   Aafke Tjepkema/Anneke van der Woude – Ouwe-Syl

3e priis   Ytsje Vellinga/Wabineke de Grijs – St.-Anne

4e priis   Eva Boersma/Sonja de Haan – St.-Anne

 

Mânly Dubbel A:  Dut binne de mannen, die ’t de bålen ’n feeg geve, prachtig follere en

op de baan soa flug as water.  Omdat se allegaar heel goed binne, worre ’t faak spektakelstikken om naar de sien. ’t Peblyk geniet dan ok met folle teugen. Dat doen de speulers niet altyd, want at ’t niet gaat soa at se wille, dan kinne se heel wat ôfprottele.

Om ’t darde en fierde plak nammen Jort/Erik ’t op teugen Albert/Peter.  Die lêsten hadden derfoor ’n niet al te beste pot speuld, dus waren se gedreven. Se begonnen dan ok goed. De eerste set worde wonnen met 6-3.  Maar Jort/Erik bin ok niet om ‘e nocht, dus worde alles út de kast haald. ’t Gefolg waar twee spannende sets, wer at Jort en Erik baide keren an ’t langste eand trokken, sij wonnen met 6-4 en 6-4 en dus’t darde plak.

Stefan/Jan en Boudewijn/Harry waren nander in ’t begin fan ’t toernooi in de poules al teugenkommen. Doe trokken Boudewijn en Harry in ‘ n 3-setter an ’t langste eand.

Dus waren Stefan/Jan  d’r  op gebrand om dat ferliis recht te setten. Maar deuze speulers binne gelike goed, dus soa maklik is dat niet. ’t Gong dan ok gelyk op in de finale.

Maar bij 5-4 hadden Stefan/Jan de opslag fan de teugenstanners broken en houden hur aigen opslagbeurt, dus wonnen sij met 6-4. In de tweede set streden de mannen op ’t skerpst fan de snede. Altiten prachtig om naar te sien, maar d’r kin maar een winne en dat waren Stefan/Jan. Sij wonnen de tweede set met 6-3. De eandútslag worde dermet:

1e priis   Stefan van der Hoek/Jan Wiersma – St.-Anne

2e priis   Boudewijn Brakelé/Harry Wadman – St.-Anne

3e priis   Jort de Graaf/Erik Bronger – St.-Anne en  St.-Jabik

4e priis   Albert Meijer/Peter Bakker – St.-Jabik

 

Mânly Dubbel B:  Oane/Jeppe hewwe in ’t begin gyn grip op de pertijteugen Jan/Pieter.

Ok de regenonderbreking bringt gyn ferandering en Jan/Pieter winne de eerste set frij  maklik met 6-2.  Nije set, nije kânsen en die komme d’r. Oane en Jeppe krije de gleed en met Jan en Pieter loopt ‘t ’n stik stroever en dan kantelt ’n pertij soamaar, met 6-0 winne Oane en Jeppe. Maar dan komt d’r fansels nag ’n darde set, Jeppe sloeg doe gyn bal meer mis, Jan en Pieter derenteugen hadden fysike preblemen, sij ferloren die set met 6-1.

 De peblykslievelings binne dut jaar de jonge Jorn en Jaap. Jaap is de jongste deelnimmer (hij mot nag 14 jaar worre) en Jorn is fyftyn jaar. Sij speulden de hele week geweldig goed en hur gedrag op de baan kin ’n foorbeeld weze foor de ouweren. Jorn waar och soa rustig en Jaap riep in ’t fuur fan ’t spel gau ‘s “Allee” of ’n  leger ferskillende namen, soa as Jan-Piter-Hindrik- Diederik of Diederik pannekoek! ’ n Genot foor ’t peblyk! Sij mosten in de finale antrede teugen twee stoere, groate kirls út Minnertsga,

Ludy en Menno. De jonge talinten Jorn/Jaap sette goed út ’t eand en winne de eerste set met 6-3.   Ludy/Menno late hur niet ferkatse, sij hewwe gyn begroaten met de jonkys en winne de tweede set met 6-1. En doet sij in de darde set met 3-0 foor kwammen, mochten de banen niet sleept worre, sij wouwen ’t ritme d’rin houwe . Bij 5-0 is d’r nag wel sleept, dut had gyn nadelige konsekwînsys, want met 6-0 pakten de groate mannen fan Minnertsga de overwinning. At Jorn en Jaap deurgaan met tinnis, wat wij fansels hope, dan sil ’t niet lang meer dure of se bin in staat om elkeneen te ferslaan.

De eandútslag fan de mannen/jonges dubbel B is nou:

1e priis   Ludy Meersma/Menno Miedema – Minnertsga    Bildts kampioen 2014

2e priis   Jaap Braaksma/Jorn de Jong – St.-Anne

3e priis   Jeppe Bronger/Oane Rinkema – St.-Anne/Ouwe-Syl

4e priis   Jan Beimers/Pieter Meijer – St.-Anne

 

Miks Dubbel A: Om darde en fierde plak streden Roel/Elles teugen Harry/Hylkje.

Sij komme alle fier út St.-Anne, dus wete sij heel goed wat se fan nander ferwachte kinne.

Roel waar in deuze samenstelling de jongste, maar hij is nergens bang foor, dus sloeg-y d’r lustig op los.  Elles, Harry en Hylkje kinne fan die mooie, strakke bâlen slaan en dan is ’t maar krekt welke kant fâlt ’t út. Dat waar in de eerste set naar Roel/Elles (6-3), maar de tweede set gong naar Harry/Hylkje (6-4).  Dan komt de beslissende darde set. Roel en Elles setten doe de sokken d’r in en  met 6-1 en pakten se de overwinning.

In de finale fan ’t selde laken ’n pak, fier tinnissers, die’t nander goed kinne.

Boudewijn/Trienke teugen Stefan/Marjan. Marjan waar,  flak foordat de mikswedstriden begonnen,  in ’t plak kommen fan Linda van Tuinen, want die waar in de frôly dubbel pertij fâlen en kon niet feerder speule. Dat Marjan ’n goeie infâlster waar, daan bliken wij nou ston se met Stefan in de finale.  Boudewijn en Trienke binne geduchte teugenstanners, maar in de eerste set most ’n tiebreak speuld worre. Dan mot je soms wat geluk hewwe, dat had Boudewijn, want de lêste punt waar ’n netbaltsy, die’t del plofte. At je foorstaan met ’n set krije je faak rust in ’t spel,  dat geeft ’n stikky selsfertrouwen. De teugenstanner mot d’r dan nag harder teugenan en dat is faak ’n hele toer. Soa gong ’t ok in deuze pertij. Boudewijn/Trienke kwammen al gau met 4-1 foor en dan is ’t hest gyn doen om dat nag in te halen. Dat lukte Stefan/Marjan dan ok niet en met6-3 waar ok deuze set foor Boudewijn/Trienke. De eandútslag is dus:

1e priis   Boudewijn Brakelé/Trienke Vrieswijk – St.-Anne Bildts kampioen 2014  

2e priis   Stefan van der Hoek/Marjan Koopmans – St.-Anne

3e priis   Roel Kolkman/Elles Drost – St.-Anne

4e priis   Harry Wadman/Hylkje Hoogland – St.-Anne

 

Miks Dubbel B:  In deuze kategory waren de ferskillen klain en binne d’r heel feul 3-setters speuld. Dat maakt ’t toernooi fansels allening maar spannender. Wat wie souwen om de prizen stride. Dat waren om darde en fierde Eva/Sido teugen Luc/Clara.

’t Worde frijdegavend knap laat, want Eva had eerst nag ’n pertij in de frôly-dubbel en dat waar ‘n 3-setter worren (die’t se ferloor).  En Luc en Klara  hadden ok al ’n pertij ferloren, dus dat waar gelyk. Se begonnen dan ok alle fier fol moed. Clara, de mim fan Luc, had ’n hurt niet tinnist, maar omdat seun Luc graag de Bildtse Cup nag ’s met syn mim speule wou, gâf Clara toe. En dat gong goed, se wrotten hur mooi deur de pertijen hine.  En nou nag om de prizen teugen de jonge Eva/Sido.  Die hadden in ’t toernooi al sien laten, dat se goed tinnisse konnen. ’t Gong in de eerste set mooi gelyk op, de tiebreak most de beslissing bringe. Die wonnen Luc/Clara. In de tweede set waar d’r ok hest gyn ferskil,  Dos wisten mim en seun Meenderink die naar hur toe te trekken, 6-4.

En nou nag ôfwachte, wat at hait Rob in syn miks nag prestere sou. Hij sit in de 45+.

De finale waar ’n angelegenhyd tussen Minne/Baukje en ’t echtpaar Oane/Bettie.

De eerste set ferliep spannend, Oane/Bettie kwammen flot foor, Minne/Baukje haalden weer in, maar met 7-5 pakten Oane/Bettie de set. Op naar de tweede, sijs peulden ’n thúswedstriid en wat sou ’t mooi weze, at je der de 1e priis hale. Maar der hadden Minne/Baukje fansels gyn boadskip an, sij pakten die tweede set met 6-4. Dan maar de beslissende set. En wat waar dat senuwslopend. Tot 4-4 gelyk op. Doe kwammen Oane/Bettie met 5-4 foor, dat is dan heel gûnstig, want dan kin je prebere om de folgende game de pakken en dat lukte. Met 6-4 waar de priis foor de Ouwe-Sylsters.

De eandEutslag is dermet:

1e priis   Oane Rinkeme/Bettie Rinkema – Ouwe-Syl  Bildts kampioen 2014 

2e priis   Minne de Geele/Baukje Visbeek – St.-Anne

3e priis   Luc Meenderink/Clara Meenderink – St.-Anne

4e prris   Sido Visbeek/Eva Boersma – St.-Anne

 

Miks Duybbel 45+:  Dut is  foor ’t eerst dat de 45+-ers ’n aigen groep hewwe. Omdat fan 14 tot  sestig jaar ’n heel   leeftiidsferskil is, het de kemissy besloaten om de 45+ in te foeren en dat daan  fertútten. D’r waren 2 poules en doe’t die út waren konnen de krús- finales beginne en derna de wedstriden om de prizen. Jeppe/Alie mosten teugen Jan/Ingrid, maar spitig genog kreeg Alie ’n beenblesure en most sij met man Jeppe opgeve. Derdeur worden Jan/Ingrid darde en jeppe/Alie fierde.

In de finale gong ’t tussen Teun/Roelie en Rob/Wiebina. Wij wete, dat Roelie  bij ’t tinnissen soa fast as ’n huus is en Teun is in dut geselskap ’t jonky, dus der laaien wel mooglikheden. Maar Rob is ’n Meenderink en het in ’t ferleden wel bewezen, dat ’t fan anhouwen komme mot, want dan waar-y hest niet fan de baan ôf te slaan. Wiebina is ’n erfaren, prima speulster, dus’t kon alle kanten útgaan in deuze pertij. Al waar ’t mooi om naar te sien, want se speulden lange ralleys met mooie punten, de meeste derfan fielen an de kant fan Teun/Roelie. Sij wonnen dan ok met 6-1 en 6-2.  De eandeutslag is dus:

1e priis   Teun Meijer/Roelie Hoekstra – St.-Anne  Bildts kampioen 2014 

2e priis   Rob Meenderink/Wiebina Hoekstra – St.-Anne

3e prris   Jan Beimers/Ingrid de Haan – St.-Anne

4e priis   Jeppe Bronger/Alie Bronger – St.-Anne

 

Miks Dubbel 60+:   De smaakmakers fan ’t toernooi waren se. Se mochten hur allenig opgeve en worden deur de kemissy bijnander set. Dat de koppels goed an nander waagd waren daan bliken, want hest alle pertijen worden drege 3-setters. Maar der draaie deuze 60+-ers hur hând niet foor om, se gaan gewoan foor de wînst. Soms wort ’t dan ’n heel gereken, want in een poule hadden se allegaar ‘n 3-setter wonnen en ok ferloren.

Dan telle de games en der sat maar 1 ferskil in. Dan hewwe je geluk at je deur kinne en pech at je d’r útlêge, Jetze/Geertsy gongen deur,  Dirk/Stien laaien d’r út.

 Om ’t darde en fierde plak stapten Johannes/Wieke en Gerard/Richtje de baan op.

We waren foorberaid op ‘n 3-setter, maar dat liep nou efys âns. ’t Wou met Gerard/Richtje niet soa goed, wylst Johannes/Wieke  mooi op dreef waren. Sij wonnen dan ok met 6-3 en 6-3.

Op baan I worde toegelyk de finale speuld en ’t aigenarige waar, dat de stand gelyk opgong. Jetze/Geertje speulden teugen Auke/Klaske.  Klaske het ’n hekel an om offens soa froeg te speulen, sij is avends op hur bêst, maar Geertje is dat offens en waar in de “winning mood” en Jetze gong derin met. In de poule hadden Auke/Klaske fan hur wonnen, Auke plaatste doe feul bâlen hoog op de backhand fan linkshandige Jetze,

Maar dat lukt nou niet echt. Jetze/Geertje wonnen met 6-3 en 6-3.

En al hadden de 60+-ers ’t metnander ôfpraat,  se waren  toegelyk met baan II  út.

De eandeutslag is:

1e priis Jetze Dusselaar/Geertje faber

2e priis Auke kuiken/Klaske Miedema 

3e priis Johannes Valkema/Wieke Sterk

4e priis Gerard Kooi/Richtje v.d. Hoek

 

In 2015 jubileum.

 

Na ’n mooie week fol met sportive prestaties en ferbroedering tussen speulers en tinnisklups worden  saterdeg de finales op Ouwe-Syl speuld.  Der hadden  se de sakys goed foornander, ’n echte tribune fan Kolkman, ’n tintsy foor at ’t regene sou, genog eten en drinken, banen die’t d’r prima bij laaien en  wonder boven wonder  bleef ‘t , op ’n klain boitsy na, droog.  Doe’t de lêste paar punten speuld worre mosten, begon ’t te regenen, maar dat mocht de pret niet dere. De Bildtse Cup 2014 waar weer slaagd.

En nou maar útsien naar 2015, want dan fiere wij ‘t 25-jarig bestaan fan de Bildtse Cup en der wille wij fansels ’n groat feest fan make. Wij hope, dat elkeneen, die’t blesseerd is, dan weer beter is en dat  jim dan allegaar weer fan de pertij binne.

 

                                                                     Bouky van der Meer

 

 

 

 

  

    Wapen Bildt Bildtse Cup 2019